ThuisClubHistorieCompetitieJeugdSeniorenSponsoringLidmaatschap

Contributie

Tarieven

Toelichting

 1. Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan. Dit betekent dat een lid contributie verschuldigd is voor een heel seizoen.
  Er zal pas contributie geind worden nadat een nieuw lid geplaatst is in een team (dus niet als je nog op de wachtlijst staat).

 2. Als je de contributie met internetbankieren wilt betalen, kun je het bedrag overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0004 6708 67, onder vermelding van naam lid, seizoen en team.
 3. In termijnen betalen kan uitsluitend via automatisch incasso.
  Een machtigingsformulier voor automatisch incasso kun je hier downloaden:
  machtigingsformulier »

 4. Met het machtigingsformulier machtig je GeuzenMiddenmeer tot wederopzegging om elk verenigingsjaar de contributie en eventuele aan het lidmaatschap verbonden bijkomende kosten (zoals boetes) via automatisch incasso van jouw bank/girorekening af te laten schrijven. Deze automatische betaling zal jaarlijks in september worden uitgevoerd.

  Automatisch incasso is mogelijk in de volgende termijnen:
  * 1 termijn: 1/1e deel in augustus;
  * 2 termijnen: 1/2e deel in augustus / januari;
  * 4 termijnen: 1/4e deel in augustus / november / januari / maart.

 5. Indien voor de inning van de contributie een machtiging is ingeleverd zal de vereniging het initiatief nemen tot incasso. Indien géén machtiging is verleend dient de contributie  elk verenigingsjaar uiterlijk 30 september  te zijn voldaan. Als de contributie na deze datum (= te laat) wordt betaald wordt een administratieve boete in rekening gebracht. Dit wordt kenbaar gemaakt via een herinneringsbrief. Als na deze herinnering de contributie nog steeds niet is betaald wordt het lid formeel in gebreke gesteld. Na de termijn van de ingebrekestelling wordt uiteindelijk een incassobureau ingeschakeld om de openstaande vordering te incasseren namens GeuzenMiddenmeer.

 6. Niet-spelend lid tarief heeft betrekking op leden die 1) door omstandigheden het hele seizoen niet kunnen voetballen (bijv. door blessure), maar toch lid van GeuzenMiddenmeer willen blijven; en 2) geldt de categorie niet-spelend lid ook voor vrijwilligers (zoals bijv. trainers, leiders, bestuursleden, administrateurs). Alleen de 1e groep moet het tarief van € 50,00 betalen. Onder meer om vaste kosten, zoals inschrijving bij KNVB en diverse verzekeringen kostendekkend te krijgen.

 7. Wachtlijst jeugd heeft betrekking op jeugdleden die zich in het voorjaar aanmelden voor het nieuwe seizoen, maar die nog niet zijn ingedeeld voor een jeugdteam.

Contributietarieven bij aanmeldingen in de loop van het seizoen

Voor aanmeldingen tót 1 augustus gelden de bovenstaande volle tarieven. Aanmeldingen vanaf 1 augustus, dan wordt naast er, naast de eenmalige inschrijvingskosten van € 20, tevens een gestaffeld contributietarief in rekening gebracht voor het seizoen.
Dit gestaffelde tarief is voor een deel vast en voor een deel variabel:

 • Het vaste deel bedraagt € 50;

 • Het variabele deel is gebaseerd op het contributietarief voor de betreffende categorie (minus het vaste deel). Het verschil hiervan wordt pro rata over 8 perioden (augustus t/m maart) uitgesmeerd  en naar rato van gebruik (lees lidmaatschap) in rekening gebracht (maand augustus is periode 8, maand september periode 7 enzovoort tot maand maart periode 1). Bij aanmelding ná 1 april wordt hierdoor alleen de eenmalige inschrijvingskosten van € 20 en het vaste deel van € 50 in rekening gebracht.

Contributietarieven bij afmeldingen in de loop van het seizoen

Afmelden vóór 31 mei betekent in principe dat je géén contributieverplichtingen hebt voor het seizoen.

Afmelden als lid ná 31 mei houdt in dat de vereniging er op rekent dat je het nieuwe seizoen ook lid bent en er ontstaat dan automatisch een verplichting tot het voldoen van de contributie voor het gehele seizoen.
In een limitatief aantal situaties zal de contributie naar rato geheven worden:

 • Verhuizing verder dan 10 kilometer van het sportpark;

 • Opzegging lidmaatschap door de vereniging.

In alle andere gevallen bestaat de mogelijkheid om een verzoek, tot evenredige contributie, in te dienen bij het bestuur van de vereniging. Dit verzoek dient ingediend te worden bij de penningmeester.

Indien de contributie naar rato (gestaffeld tarief) wordt berekend dan vindt dit plaats op gelijke wijze zoals dat is toegelicht onder kopje "Contributietarieven bij nieuwe aanmeldingen in de loop van het seizoen". Hierbij wordt dan wederom een vast tarief van € 50 en een variabel deel in rekening gebracht.

Fa. J. Buitenhuis & Zn.
Elsa’s Café
Primera
Sleutelcentrum
Ton Hagedoorn